top of page

Our Team

MANVI BHATT

JASMANNAT

President

Vice - President

VINAYAK CHAWLA

HARSHITA GUPTA

Coordinator

Coordinator

AAKARSH KAWATRA

BILL J. MILISSE

HARSHVARDHAN

KAMAL GUPTA

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

MANAN KHURANA

MEENAKSHI KANODIA

PARV JINDAL

PRATHAM GAUR

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

PUNEET SINGH NANDA

RIA KHANDPUR

SAHIL AHUJA

SANYA SINGHAL

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

Advisory Committee Member

VAIBHAV GUPTA

ADITYA BABBAR

DAKSH BHANDARI

ISHAN GOEL

Advisory Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

MUDIT SETHI

PARTH MALHOTRA

RIA PANDIT

SAMBHAV BHIRANI

Core Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

Core Committee Member

SREYA SANGHAI

TANUSHA ARORA

Core Committee Member

Core Committee Member

bottom of page